Euskararen Donostia PatronatuaDonostiako Udala
Gorostian gorosti
Dokumentuak
 
Dokumentuak
mapa: Zentroa gaiak:

Musika gaztea

 

Arantxa Gurmendi

Zeruko Argia, 1965-10-10

 

        Orain arte leku txikia genuen gazteok Zeruko Argian, bainan orri osoa dugula esan didatenian oraingo musikari buruz sekzio berri bat sortzea bururatu zait.

        Beti ari gera sinestu naiean euskaldunak ez gaudela antziñako oiturari lotuak; bear bada gauz batzuetan orrela izango da baiña nere ustez beste batzuetan oso lotuak gaude eta musika da auetako gauz bat, garrantzizkoena ez izan arren. Batzuek euskaldun izatea atzeratuen gauza dala sinestu arazteko aski da.

        Gazteak gaur eguneko doñuak abesten dituzte (batzuentzat ez dirala atsegin badakigu, baiña ez nua gaur orretaz itz egitera) eta euskaldunok euskeraz abestekotan antziñako soñuetara jo bear degula edo ta bestela erdeldun abestietara salto egin, orrela gure izkuntza baztertuaz, oraingo gazteen tartean gure burua izentatu nai badegu beñipein.

        Egia esan, ba dira abeslari sakabanatu batzuek, beren barrenean dei au entzunda esnatu egin diranak eta abesti kontua berritu nai dutenak, baiña egia esan oso gutxi dira eta gaiñera zerbait atzeratuak daudela esan bear...

        Mundu guziko izparringi eta errebista guzietan sortu diran musikatzaz zabaldunde izugarria egiten da, euskeraz berriz ezer ez.

        Nik esaten detana auxe da: ezin al da gazteentzat izatera dijoan orri onetan zati txiki bat gorde, noizik eta bein, Euskalerrian diran «abesti ariñetako» abeslarien berriak zabaltzeko, eta gaiñera orain arte jende guziak gazteleraz edo inglesez abesten dituen abesti oiek euskeratu eta zabaldu, jendeak ikasi ditzan?

        Emen dezute nere iritzia, eta beste baterako utzi gabe emen baita ere gaurko abestia oso famatua egin da gure irratietan prantzesez eta gazteleraz. Abesti onekin France Gall-ek Eurobisioko lendabiziko saria irabazi zuen. Ona emen euskeraz, musika jakingo dezute noski, proba egin zazute letra onekin eta ikus zein ederki aterako zaizuten.

 

                EZKO PANPIN DOÑU PANPIN

 

                Ezko panpin bat naiz ni

                doñuzko panpin bat

                abestietan daukat biotza

                ezko panpin doñu panpin.

 

                Areto panpin bat baño

                obea ala okerragoa naiz

                nere bizia zeru urdiña da

                ezko panpin doñu panpin.

 

                Abestietan jartzen det

                biotza dan bezela

                ta abotsa entzuten da

                alde guzietan batera.

 

                Nere urre entzuten det

                zatar panpiñen parra

                nik abestuz dantzan diranak

                ezko panpin doñu panpin.

 

                Zorarazten uzten dira

                bai edo ezetz batentzat

                maitasuna abestietan dago

                ezko panpin doñu panpin.

 

                Abestietan jartzen det

                biotza dan bezela

                ta abotsa entzuten da

                alde guzietan batera.

 

                Nik ez det beñere jakin

                abesten maitasunari

                nola izan diteke ori

                ez ba det euki maiterik

 

                Ezko panpin ez bakarrik

                doñu panpina baizik

                nere urrezko mototsen azpin

                ezko panpin doñu panpin.

 

                Maitasunez nai det jakin

                berriro

                ezko panpin doñu panpin.

 

 

 

mapa: Zentroa gaiak:
Gorostian gorosti Ogi-gainekoak Mapa Kronologia Gaiak Afalondokoak